Les caractères spéciaux non autorisés

Lors de la rédaction de vos campagnes SMS, certains caractères ne sont pas admis. Veillez à bien vous relire avant de valider votre campagne.

 

Lors de la validation de votre campagne, si des caractères spéciaux non autorisés sont présents, le message suivant apparaîtra : 

 

1.jpg

 

Voici la liste de caractères spéciaux non autorisés : 

 

Caractères spéciaux non autorisés

'A': 'ÀÁÂÃĀĂȦẢǍȀȂĄẠḀẦẤẪẨẰẮẴẲǠǞǺẬẶ',
'AE': 'ǼǢ', 'B': 'ḂƁḄḆƂƄ',
'C': 'ĆĈĊČƇḈ',
'D': 'ḊƊḌḎḐḒĎĐƉƋ',
'E': 'ÈÊẼĒĔĖËẺĚȄȆẸȨĘḘḚỀẾỄỂḔḖỆḜƎƐ',
'F': 'ḞƑ',
'G': 'ǴĜḠĞĠǦƓĢǤ',
'H': 'ĤḢḦȞǶḤḨḪĦ',
'I': 'ÌÍÎĨĪĬİÏỈǏỊĮȈȊḬƗḮ',
'IJ': 'IJ',
'J': 'Ĵ',
'K': 'ḰǨḴƘḲĶ',
'L': 'ĹḺḶĻḼĽĿŁḸ',
'M': 'ḾṀṂƜ',
'N': 'ǸŃṄŇŊƝṆŅṊṈȠ',
'O': 'ÒÓÔÕŌŎȮỎŐǑȌȎƠǪỌƟỒỐỖỔȰȪȬṌṎṐṒỜỚỠỞỢǬỘǾƆ',
'OE': 'Œ',
'P': 'ṔṖƤ',
'R': 'ŔṘŘȐȒṚŖṞṜƦ',
'S': 'ŚŜṠŠṢȘŞṤṦṨ',
'T': 'ṪŤƬƮṬȚŢṰṮŦ',
'U': 'ÙÚÛŨŪŬỦŮŰǓȔȖƯỤṲŲṶṴṸṺǛǗǕǙỪỨỮỬỰ',
'V': 'ṼṾƲ',
'W': 'ẀẂŴẆẄẈ',
'X': 'ẊẌ',
'Y': 'ỲÝŶỸȲẎŸỶƳỴ',
'Z': 'ŹẐŻŽȤẒẔƵ',
'a': 'áâãāăȧảǎȁȃąạḁẚầấẫẩằắẵẳǡǟǻậặ',
'ae': 'ǽǣ',
'b': 'ḃɓḅḇƀƃƅ',
'c': 'ćĉċčƈçḉ',
'd': 'ḋɗḍḏḑḓďđƌȡ',
'e': 'êẽēĕėëẻěȅȇẹȩęḙḛềếễểḕḗệḝǝɛ',
'f': 'ḟƒ', 'g': 'ǵĝḡğġǧɠģǥ',
'h': 'ĥḣḧȟƕḥḩḫẖħ',
'i': 'íîĩīĭıïỉǐịįȉȋḭɨḯ',
'ij': 'ij', 'j': 'ĵǰ',
'k': 'ḱǩḵƙḳķ',
'l': 'ĺḻḷļḽľŀłƚḹȴ',
'm': 'ḿṁṃɯ',
'n': 'ǹńṅňŋɲṇņṋṉʼnƞȵ',
'o': 'óôõōŏȯỏőǒȍȏơǫọɵồốỗổȱȫȭṍṏṑṓờớỡởợǭộǿɔ',
'oe': 'œ',
'p': 'ṕṗƥ',
'r': 'ŕṙřȑȓṛŗṟṝ',
's': 'śŝṡšṣșşṥṧṩſẛ',
't': 'ṫẗťƭʈƫṭțţṱṯŧȶ',
'u': 'úûũūŭủůűǔȕȗưụṳųṷṵṹṻǖǜǘǖǚừứữửự',
'v': 'ṽṿ',
'w': 'ẁẃŵẇẅẘẉ','x': 'ẋẍ',
'y': 'ỳýŷỹȳẏÿỷẙƴỵ',
'z': 'źẑżžȥẓẕƶ',
"'": '‘’‵′', '"': '“”❝❞❛‶″‟„«»', 
'–': '-', 
' ': ' ', 
'': '®' 
 
 

Mise à jour

Cet article vous a-t-il été utile ?

Utilisateurs qui ont trouvé cela utile : 4 sur 10